KONTAKT OFERTA I KPRZYŚCI REALIZOWANE ZADANIA FIRMA

Broker ubezpieczeniowy to osoba lub instytucja, która w przeciwieństwie do agenta ubezpieczeniowego, pełni funkcję pośrednika zajmującego się doradztwem i reprezentowaniem wyłącznie interesów Klienta (Ubezpieczonego). Rola brokera ubezpieczeniowego jest zdecydowanie szersza niż ta, którą pełni agent ubezpieczeniowy. Broker to przede wszystkim profesjonalny przedstawiciel ubezpieczonego, który oprócz zawierania umów ubezpieczeniowych, wspomaga proces zarządzania ryzykiem przedsiębiorstwa. Efektywne kontrolowanie i ograniczanie wielu ryzyk działalności firmy możliwe jest tylko przy współudziale doświadczonych pośredników z branży, którzy nie będąc związani z firmami ubezpieczeniowymi, mogą w pełni reprezentować interes swojego Klienta (Ubezpieczonego), przejmując na siebie pełen zakres czynności i obowiazków związanych z ubezpieczeniami. W ten sposób Dział Finansowy Klienta (Ubezpieczonego) jest odciążony od szeregu czasochłonnych i skomplikowanych prac i czynności, których kompetentna i rzetelna realizacja wymaga specjalistycznej wiedzy i doświadczenia z zakresu ubezpieczeń. Broker doradza często tym, którzy wymagają niestandardowej lub bardzo indywidualnej usługi, której nie można uzyskać zwracając się bezpośrednio do ubezpieczyciela.

Równie istotna jest  także kwestia, iż taki Przedstawiciel byłby także Państwa eprezentantem w stosunku do Zakładu Ubezpieczeń w przypadku wystąpienia szkody. Od profesjonalizmu i kompetentnie podjętych działań zależy sprawna likwidacja szkody i jej końcowy efekt. Konieczne jest więc aby działania takie były podjęte przez osobę znającą bardzo dobrze branżę ubezpieczeniową, mającą duże doświadczenie w likwidacji szkód i znającą związane z tym aspekty prawne i proceduralne oraz działającą na Państwa rzecz i w Państwa imieniu. Taka osoba nie powinna być powiązana z Zakładem Ubezpieczeń. Najlepszym rozwiązaniem jest więc korzystanie z pomocy brokera ubezpieczeniowego.

Broker ubezpieczeniowy jest równocześnie instytucją, której działalność jest regulowana przez przepisy prawne i ponoszącą pełną odpowiedzialność za swoje działania, jak i zaniechania. Każdy broker ubezpieczeniowy zobowiązany jest na mocy przepisów prawa do posiadania obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej tytułem wykonywanego zawodu. Broker zobowiązany jest do najwyższej zawodowej staranności, zarówno w skrupulatnym poznaniu potrzeb klienta, oferty rynku ubezpieczeń, przygotowaniu umów, jak i wykonaniu umowy ubezpieczenia, czyli wypłacie należnego odszkodowania.

Bardzo często ubezpieczenia to alternatywne produkty w stosunku do produktów oferowanych przez banki. Dotyczy to wszelkiego rodzaju gwarancji ubezpieczeniowych (gwarancje podatkowe, zwrotu zaliczki, dobrego wykonania kontraktu, przetargowe, płatności, itp.), których dostępność jest często większa niż w przypadku gwarancji bankowych. Związane jest to z prostszymi niż w bankach procedurami rozpatrywania wniosków oraz różnego typu regulacjami prawnymi ograniczającymi działalność banków. Może to mieć w wielu przypadkach wpływ na niższe ceny w przypadku gwarancji ubezpieczeniowych.

Bardzo istotna kwestia to wynagrodzenie brokera - broker ubezpieczeniowy nie pobiera opłaty za świadczone usługi od Zleceniodawcy, źródłem jego wynagrodzenia jest firma ubezpieczeniowa. Tak więc rozpoczęcie współpracy nie wiąże się żadnymi z kosztami po stronie Klienta. Każda składka ubezpieczeniowa zawiera w sobie prowizję za pośrednictwo, czyli tzw. kurtaż. W ramach każdej składki ubezpieczeniowej jest kalkulowana prowizja, niezależnie czy otrzymuje ją broker w postaci kurtażu czy agent w postaci prowizji. Dlatego korzystanie z usług brokera nie wpływa na wysokość składki ubezpieczeniowej. Korzystanie z usług brokera powinno wręcz wpływać na wynegocjowanie niższych stawek ubezpieczeniowych płaconych przez Klienta, przy jednoczesnym polepszeniu i dostosowaniu do indywidualnych potrzeb zakresu ochrony ubezpieczeniowej.

Wszystkie firmy ubezpieczeniowe są zainteresowane współpracą z brokerami, gdyż jest to dla nich bardzo ważny kanał dystrybucji ubezpieczeń. W rezultacie pozycja negocjacyjna brokerów w stosunku do firm ubezpieczeniowych jest nieporównywalnie wyższa niż pozycja Ubezpieczonego. Tak więc broker ubezpieczeniowy gwarantuje Ubezpieczonemu wynegocjowanie korzystnych stawek ubezpieczeniowych ale równocześnie jest odpowiedzialny za zawarcie właściwych i bezpiecznych umów ubezpieczeniowych.  Trudne jest godzenie tych interesów z korzyścią dla Ubezpieczonego przez agentów ubezpieczeniowych, którzy z definicji reprezentują firmę ubezpieczeniową a nie Ubezpieczonego.